Przekaż
Datek

Standardy

Standardy

Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia,
standardy postępowania medycznego w wybranych dziedzinach medycyny lub
w określonych podmiotach wykonujących działalność leczniczą, kierując się potrzebą
zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych
. (art. 22 ust. 5 ustawy
z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; tj. Dz.U. z 19 stycznia 2018 r. poz. 160)

Niniejsza publikacja jest adresowana do Ministra Zdrowia. Pragniemy przekonać go,
że „potrzeba zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych” w hospicjach
perinatalnych oraz hospicjach domowych dla dzieci rzeczywiście w Polsce istnieje.

Dlaczego?

Perinatalna i pediatryczna opieka paliatywna to nowe działy perinatologii i pediatrii,
pozostające wciąż na marginesie tych specjalizacji i pozbawione właściwego nadzoru
specjalistycznego. Nadzór taki wymaga wcześniejszego wprowadzenia standaryzacji
i metod oceny jakości świadczeń.

Obecna sytuacja, wynikająca z obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia,
budzi poważne wątpliwości, czy w przypadku perinatalnej i pediatrycznej opieki
paliatywnej mamy do czynienia z medycyną sensu stricto, czy raczej z działaniami
paramedycznymi.

Fakt, że dziedziny te pozostają domeną organizacji pozarządowych, nie powinien
być przeszkodą we wprowadzeniu regulacji prawnych podnoszących je do rangi
profesjonalnej medycyny.

Autorzy

 

Plik pdf - Standardy postępowania i procedury medyczne pediatrycznej domowej opieki paliatywnej w hospicjach dla dzieci, Standardy perinatalnej opieki paliatywnej