Przekaż
Datek

Publikacje

KRS 0000097123
 • Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci - wytyczne dla lekarzy

  Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci - wytyczne dla lekarzy

  Większość lekarzy kończących studia medyczne uprawia swój zawód z postawionym sobie nadrzędnym celem „utrzymania życia pacjenta w każdym przypadku i za wszelką cenę”. Zwłaszcza w pediatrii uznanie prawa dziecka do godnej śmierci i zaprzestania leczenia jest niezwykle trudne. Formułowane obecnie stwierdzenie, że lekarz w sytuacji bez szans powinien wycofać się z terapii przedłużającej życie i cierpienie dziecka – często nie jest w pełni zrozumiane i stosowane. Uporczywość terapeutyczna, która uniemożliwia wg zasad etyki „przyjęcie śmierci” oraz ma wpływ na jej naturalny przebieg, jest przekroczeniem moralnym i prawnym. Ponadto podkreśla się obecnie, że przetrzymywanie dziecka w szpitalu, zamiast w lepszych dla jego psychiki warunkach domowych, stosowanie leczenia dokładającego cierpienia i przedłużającego agonię, w świetle obecnie stanowionego prawa jest wykroczeniem.

  Prof. dr hab. n. med. Maria Korzon
  fragment Wstępu.

  Czytaj

  Publikację na indywidualne zamówienie możemy przesłać pocztą.

 • Zalecenia WHO dotyczące leczenia bólu nowotworowego u dzieci

  Zalecenia WHO dotyczące leczenia bólu nowotworowego u dzieci

  Bólu doświadczają prawie wszystkie dzieci z chorobą nowotworową — bądź jako bezpośredniego skutku choroby, bądź jako efektu ubocznego te­rapii lub inwazyjnych zabiegów, a także jako cierpienia psychicznego. Po­nad 70 procent z nich będzie doświadczało w pewnym momencie silnego bólu. Mimo że środki uśmierzające są szeroko dostępne, zarówno w kra­jach rozwiniętych, jak i rozwijających się, ich stosowanie u dzieci bywa często bardzo ograniczone. Lęk przed narkomanią, brak wiedzy na temat odczuwania przez dzieci bólu i choroby, stosowanie nieprawidłowych da­wek leków, a także niedocenianie niefarmakologicznych metod wspomaga­jących — to cały zespół czynników, które przyczyniają się do powszechnej nieskuteczności leczenia bólu u dzieci z chorobą nowotworową.

  Z tych właśnie powodów uznano za niezbędne wydanie książki traktu­jącej wyłącznie o leczeniu bólu nowotworowego i opiece paliatywnej nad dziećmi. Ten tom — towarzyszący innej publikacji WHO Cancer pain re­lief — jest przeznaczony głównie dla pracowników służby zdrowia, któ­rzy zajmują się leczeniem dzieci z chorobą nowotworową. Porusza on bar­dzo szczegółowo zagadnienia właściwego stosowania leków w terapii bó­lu oraz przy innych objawach będących skutkiem choroby lub leczenia. Jednak największą wagę przykłada się w tej książce do holistycznego po­dejścia, w którym leczenie bólu nie jest podejmowane odrębnie, ale jako element kompleksowej opieki paliatywnej. Podkreśla się zarówno potrze­bę poznawania dziecięcych problemów psychologicznych, socjalnych i duchowych – aby zmniejszyć obawy dzieci i odpowiedzieć na dręczące je pytania – jak również konieczność włączenia członków rodziny do procesu leczenia i wsparcia.

  Książka porusza ponadto takie zagadnienia, jak kształcenie pracowni­ków służby zdrowia, świadomość społeczna specjalnych problemów dzie­ci z chorobą nowotworową, a także przepisy regulujące dystrybucję i przepisywanie analgetyków opioidowych – co powinno poszerzyć krąg czytelników o polityków ochrony zdrowia i ustawodawców.

  Publikację na indywidualne zamówienie możemy przesłać pocztą.

Przekaż Datek