Przekaż
Datek

Statut

KRS 0000097123

  Statut

  Ikonka dla Statut

  STATUT FUNDACJI WARSZAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI

  I. Postanowienia ogólne

  §1

  1. Fundacja pod nazwą Fundacja Warszawskie Hospicjum Dla Dzieci, zwana w dalszej treści statutu Fundacją została ustanowiona w dniu 4.12.2001r. aktem notarialnym sporządzonym przed Jolantę Bujalską notariuszem w Warszawie w jej Kancelarii przy ulicy Al. Jerozolimskie 29/26, za numerem repertorium A-6691/2001: założyciele zwani są w dalszej części statutu Fundatorami.
  2. Fundacja działa na zasadach określonych w ustawie z 06.04.1984r. o fundacjach Dz. U. z 1991r., nr 46, poz. 203) oraz w niniejszym statucie.

  §2

  1. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
  2. Fundacja ma prawo powoływania podległych sobie jednostek.
  3. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub zbliżonym charakterze działania.
  4. Fundacja może uczestniczyć w spółkach i innych formach prawnych.

  §3

  Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia.

  §4

  Fundacja używa pieczęci z napisem: „Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. Fundacja może ustanawiać odznaki honorowe i przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

  II. Cele i zasady działania Fundacji

  §5

  Celami Fundacji są:

  1. Nieodpłatne wspieranie i świadczenie pediatrycznej i perinatalnej opieki paliatywnej nad dziećmi w okresie pre- i postnatalnym, młodzieżą i młodymi dorosłymi z chorobami nieuleczalnymi, obarczonymi wysokim ryzykiem przedwczesnej śmierci, i ich rodzinami.

  Pediatryczna opieka paliatywna polega na zapewnieniu całodobowych świadczeń lekarskich i pielęgniarskich dzieciom z chorobami nieuleczalnymi, obarczonymi wysokim ryzykiem przedwczesnej śmierci, lub cierpiących z powodu trudnych do opanowania objawów. Ma na celu ochronę godności dziecka, poprawę jakości jego życia, ochronę przed uporczywą terapią i działaniami jatrogennymi. Obejmuje leczenie objawowe dziecka oraz wsparcie psychologiczne, socjalne i duchowe udzielane całej rodzinie, także w okresie żałoby.

  Perinatalna opieka paliatywna polega na zapewnieniu wszechstronnego wsparcia rodzicom dzieci w okresie płodowym i noworodków z wadami letalnymi oraz opieki noworodkom z tymi wadami, nastawionej na zapewnienie komfortu i ochronę przed uporczywą terapią. Obejmuje leczenie objawowe u dziecka oraz wsparcie psychologiczne, socjalne i duchowe, a także wsparcie w żałobie dla rodziców. Opieka nad dzieckiem może być prowadzona na oddziale neonatologii lub w domu przez rodziców i hospicjum, jeżeli dziecko przeżyje poród i zostanie wypisane ze szpitala. W przypadkach prenatalnej diagnozy „ciężkiego, nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu”, opieka paliatywna nad rodziną rozpoczyna się przed urodzeniem dziecka i nosi nazwę „hospicjum perinatalne”.

  1. Wsparcie w żałobie rodzin dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, którzy zmarli z powodu innych przyczyn niż choroby nieuleczalne, obarczone wysokim ryzykiem przedwczesnej śmierci.
  2. Rozwijanie i wprowadzanie modelu pediatrycznej i perinatalnej opieki paliatywnej w Polsce i za granicą.
  3. Kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe lekarzy, kształcenie podyplomowe pielęgniarek, kształcenie innych pracowników i wolontariuszy hospicjów.
  4. Edukacja prozdrowotna.

  §6

  Fundacja realizuje cele przez:

  1. organizowanie i finansowanie ośrodków opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi w Polsce i innych krajach,
  2. udzielanie pomocy społecznej poprzez:
  1. pomoc rzeczową i finansową dla pacjentów a także rodzin żyjących pacjentów, umożliwiającą im sprawowanie opieki w domu w postaci zasiłków jednorazowych i okresowych oraz pomocy rzeczowej w celu umożliwienia sprawowania opieki nad chorym w warunkach domowych,
  2. pomoc rzeczową i finansową dla rodzin zmarłych pacjentów w okresie żałoby na sfinansowanie kosztów pogrzebu,
  3. pomoc rzeczową i finansową na organizowanie i finansowanie programu wsparcia w żałobie dla dorosłych i dzieci (obejmującego zarówno rodziny pacjentów Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci, jak również rodziny dzieci, młodzieży i młodych dorosłych zmarłych w innych okolicznościach, np. szpitalu) – polegającego na pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i duchowych; świadczonej przez psychologów, lekarzy, pedagogów i duchownych oraz innych specjalistów, a także obejmującego organizowanie i finansowanie wycieczek, obozów wakacyjnych, pielgrzymek, lub innych form terapii,
  1. organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej w zakresie materiałów szkoleniowych i naukowych z zakresu opieki paliatywnej,
  2. prowadzenie i finansowanie badań naukowych z zakresu opieki paliatywnej i leczenia bólu,
  3. prowadzenie biblioteki naukowej w dziedzinie opieki paliatywnej i leczenia bólu,
  4. współpracę w celu rozwoju opieki paliatywnej:
  1. z organizacjami pozarządowymi, hospicjami, instytucjami naukowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz nieuleczalnie chorych dzieci i ich rodzin w kraju i za granicą,
  2. z instytucjami państwowymi i samorządowymi,
  1. organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, kursów i staży indywidualnych jako form kształcenia lekarzy, studentów medycyny, pielęgniarek, pracowników i wolontariuszy hospicjów, rodziców chorych dzieci, rodziców planujących urodzenie dziecka oraz innych zainteresowanych osób – w następujących dziedzinach:
  1. perinatalna i pediatryczna opieka paliatywna,
  2. bioetyka i prawo medyczne,
  3. komunikacja lekarza z pacjentem,
  4. edukacja prozdrowotna, obejmująca w szczególności:
  1. leczenie żywieniowe i dietetykę,
  2. przygotowanie do ciąży i porodu.
  1. finansowanie stypendiów w zakresie objętym celami Fundacji,
  2. organizowanie i finansowanie naboru i szkolenia wolontariuszy dla potrzeb opieki paliatywnej,
  3. prowadzenie wypożyczalni i finansowanie wypożyczania sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych ze schorzeniami ograniczającymi życie leczonych w domu oraz dla innych hospicjów.

  III. Organy Fundacji

  §7

  1. Organami Fundacji są:

  1. Rada Fundacji,
  2. Zarząd.

  Powołania pierwszych władz dokonują Fundatorzy.

  1. Członek Zarządu lub Rady Fundacji odpowiada wobec Fundacji za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu, chyba że nie ponosi winy.
  2. Członek Zarządu lub Rady Fundacji powinien przy wykonywaniu obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.
  3. Członek Rady Fundacji, wykonujący swoje obowiązki społecznie, jest obowiązany dokładać przy tym należytej staranności.

  §8

  1. Rada Fundacji zwana w dalszej treści statutu „Radą” składa się z Fundatorów – osób fizycznych oraz jednego przedstawiciela Fundatora – osoby prawnej. Do Rady mogą być także powołane przez Fundatorów w trybie, o którym mowa niżej, osoby fizyczne w liczbie nie większej niż 5 osób.
  2. Powołanie do Rady osób spoza grona Fundatorów następuje na czteroletnią kadencję , a dokonuje się w głosowaniu jawnym, jednomyślnie po rekomendowaniu Radzie kandydata przez dwóch członków Rady. Zmiana długości kadencji dokonana w trakcie trwania kadencji ma zastosowanie do trwających kadencji członków Rady, ze skutkiem od daty zarejestrowania takiej zmiany w statucie przez odpowiedni sąd.
  3. Członkami Rady nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
  4. Członkiem Rady nie może być osoba pozostająca z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
  5. Z tytułu pełnienia funkcji członkowie Rady mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
  6. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Wyboru i odwołania dokonuje się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
  7. Odwołanie członka Rady następuje w drodze głosowania większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady z wyłączeniem osoby, której głosowanie dotyczy. Odwołanie może być dokonane na wniosek członka Rady lub z inicjatywy co najmniej dwóch innych członków Rady, po przedłożeniu przez nich pisemnego umotywowanego wniosku.

  Wniosek taki przekazują inicjatorzy wszystkim pozostałym członkom Rady wskazując proponowany termin posiedzenia w tej sprawie.

  §9

  1. Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.
  2. Do zadań Rady należy:
  1. zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności przygotowanych przez Zarząd i uchwalanie założeń do bieżących planów Fundacji, zatwierdzanie sprawozdania finansowego,
  2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, podejmowanie decyzji w formie uchwały o formach i warunkach zatrudnienia, w tym o wynagrodzeniu i jego zmianach,
  3. nadzór nad działalnością Zarządu,
  4. podział i przeznaczenie zysku na cele statutowe oraz wydzielanie funduszy,
  5. rozpatrywanie i podejmowanie decyzji w sprawach skierowanych do Rady przez Zarząd,
  6. zmiany statutu Fundacji oraz zmiany celu Fundacji,
  7. podejmowanie decyzji w formie uchwał o upoważnieniu Zarządu do nabywania i zbywania nieruchomości,
  8. podejmowanie decyzji w formie uchwały o upoważnieniu Zarządu do nabywania i zbywania środków trwałych o wartości jednostkowej ustalanej uchwałą Rady na pierwszym posiedzeniu w każdym roku kalendarzowym,
  9. wnioskowanie o uruchomienie nowych kierunków działalności gospodarczej,
  10. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
  11. odwoływanie członków Rady Fundacji.
  12. ustalanie form zatrudnienia i wynagradzania, a także zawieranie umów z osobami powołanymi do Zarządu (przy jednoczesnym pełnieniu innych funkcji lub usług na rzecz WHD).

  §10

  1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek dwóch członków Rady lub na wniosek Zarządu.
  2. W posiedzeniach Rady uczestniczy z głosem doradczym przedstawiciel Zarządu, jeżeli zostanie zaproszony .
  3. Jeżeli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, Rada podejmuje uchwały większością głosów, w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 50% członków Rady, o ile wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni co najmniej na pięć dni przed jego terminem. Przez prawidłowe zawiadomienie rozumie się zawiadomienie pisemne wręczone członkowi Rady bezpośrednio lub przesłane na wskazany przez niego adres, przy czym zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez tegoż członka zmiany jego adresu lub jego nieobecności pod tymże adresem ma moc prawną doręczenia. Za powiadomienie uznaje się także powiadomienie pocztą elektroniczną. W wypadku równości głosów decyduje głos oddany przez Przewodniczącego.
  4. Głosowanie Rady jest zawsze jawne. Może zostać utajnione na umotywowany wniosek co najmniej dwóch członków Rady pod warunkiem, że Rada jednomyślnie wyrazi aprobatę dla takiego wniosku.
  5. Uchwały Rady Fundacji mogą być podjęte także obiegiem z zastosowaniem łączy elektronicznych.

  §11

  1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób, w tym prezesa i dwóch wiceprezesów, wybieranych przez Radę w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, osobno na każde z tych stanowisk.

  Członek Rady nie może być jednocześnie członkiem Zarządu.

  1. Kadencja Zarządu trwa cztery lata. W trakcie kadencji członek Zarządu może być w każdej chwili odwołany, w szczególności z powodu naruszenia przepisów statutu, podjęcia działalności sprzecznej z działalnością Fundacji, zaniedbywania swoich obowiązków lub z innych ważnych powodów. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rada w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów. Zmiana długości kadencji dokonana w trakcie trwania kadencji ma zastosowanie do trwających kadencji członków Zarządu, ze skutkiem od daty zarejestrowania takiej zmiany w statucie przez odpowiedni sąd
  2. Decyzję o wynagrodzeniu dla członków Zarządu oraz o formie i warunkach zatrudnienia podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.
  3. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im jego prezes, a w razie jego nieobecności inny członek Zarządu. Posiedzenia te odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
  4. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

  §12

  1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz, działając zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami statutu, oraz uchwałami Rady Fundacji.
  2. Zarząd, w terminie do końca marca, składa Radzie roczne sprawozdanie z działalności w roku ubiegłym.

  §13

  1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji wobec osób trzecich składają łącznie dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
  2. Do zakresu obowiązków Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych, zgodnie z postanowieniami statutu do uprawnień Rady, a także:
  1. przestrzeganie i realizacja celów, zadań i programów Fundacji,
  2. rzetelne, staranne i efektywne dysponowanie środkami Fundacji,
  3. opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji,
  4. powoływanie, w miarę potrzeb, specjalistycznych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych, a w szczególności zakładów opieki zdrowotnej,
  5. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania pracowników oraz wielkości środków na ich wynagrodzenia i nagrody.

  IV. Majątek i dochody Fundacji

  §14

  1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski Fundacji w wysokości 5.928.095,50 złotych, na który to fundusz składają się pieniądze w wysokości 3.947.247,50 zł, rzeczy ruchome o wartości łącznej 1.457.966,00 złotych wymienione w załączniku do statutu oraz zabudowana nieruchomość położona w Warszawie, przy ul. Agatowej 10, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa Wydział IX Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 187556 o wartości 522.882,00 złotych.
  2. Z majątku tego przeznacza się kwotę 100.000,00 zł na cele działalności gospodarczej.
  3. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

  §15

  1. Dochodami Fundacji w szczególności:
   1. dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,
   2. darowizny, zapisy, dotacje i inne świadczenia od osób fizycznych i prawnych,
   3. środki ze zbiórek i imprez publicznych,
   4. dochody z działalności gospodarczej,
   5. wpływy z udziałów w zyskach osób prawnych i dywidendy,
   6. odsetki bankowe.
  2. Dochody pochodzące z zapisów, darowizn i dotacji mogą być używane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy lub organy dotujące nie zastrzegli konkretnego przeznaczenia.

  §16

  W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie woli o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

  §17

  1. Cały dochód Fundacji pochodzący ze źródeł wskazanych w statucie przeznaczany jest na działalność statutową Fundacji, która jest działalnością pożytku publicznego.
  2. Działalność pożytku publicznego podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym.
  3. Nadwyżkę przychodu nad kosztami uzyskiwaną w wyniku prowadzenia działalności pożytku publicznego przeznacza się na działalność statutową.

  §18

  Fundacja nie może:

  1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem Fundacji w stosunku do, członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (zwanych dalej „osobami bliskimi"),
  2. przekazywać majątku Fundacji na rzecz, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
  4. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe

  V. Działalność gospodarcza Fundacji

  §19

  1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – działalność gospodarczą, z której dochody będą przeznaczone na realizację jej celów. Fundacja może także uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i innych formach organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą.
  2. Przedmiotem działalności gospodarczej jest działalność w zakresie:
   • sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.61.Z,
   • sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.63.Z,
   • działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z,
   • praktyka lekarska ogólna – PKD 86.21.Z,
   • praktyka lekarska specjalistyczna – PKD 86.22.Z,
   • praktyka lekarska dentystyczna – PKD 86.23.Z,
   • działalność fizjoterapeutyczna – PKD 86.90.A,
   • praktyka pielęgniarek i położnych – PKD 86.90.C,
   • działalność paramedyczna – PKD 86.90.D,
   • pozostałą działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowaną – PKD 86.90.E,
   • pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską – PKD 87.10.Z,
   • pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych –PKD 87.30.Z,
   • pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem – PKD 87.90.Z
   • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnym i– PKD 70.20.Z,
   • produkcja artykułów piśmiennych – PKD 17.23.Z,
   • pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z,
   • pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z*,
   • działalność związana z tłumaczeniami – PKD 74.30.Z,
   • działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – PKD 82.11.Z,
   • wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – PKD 82.19.Z*,
   • pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z*,
   • działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z,
   • działalności fotograficznej – PKD 74.20.Z,
   • działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – PKD 90.02.Z,
   • działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku – PKD 18.13.Z*,
   • produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 32.99.Z*
   • wydawanie książek – PKD 58.11.Z*,
   • wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – 58.14. Z*
   • pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z*,
   • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B,
   • ruchome placówki gastronomiczne z wyłączeniem sprzedaży wszelkich napojów alkoholowych – PKD 56.10.B
   • przygotowywanie i podawanie napojów z wyłączeniem wszelkich napojów alkoholowych – PKD 56.30.Z,
   • pozostałe zakwaterowanie – PKD 55.90 Z.
  3. Fundacja jest obowiązana do uzyskania właściwych koncesji lub zezwoleń dla tych rodzajów działalności gospodarczej, której podjęcie lub prowadzenie, zgodnie z obowiązującym prawem, jest uzależnione od ich otrzymania. Działalność taka zostanie podjęta przez Fundację dopiero po uzyskaniu koncesji lub zezwolenia.
  4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności statutowej.

  §20

  1. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w formie organizacyjnie wydzielonej – przez zakłady i inne jednostki organizacyjne Fundacji zwane jej zakładami.
  2. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu uchwalony przez Zarząd.

  VI. Postanowienia końcowe

  §21

  Zmiana statutu i celu Fundacji wymaga uchwały Rady Fundacji, przy czym zmiana celu Fundacji wymaga podjęcia uchwały jednogłośnie przez wszystkich członków Rady.

  §22

  Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może się połączyć z inną fundacją. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. Decyzję w przedmiocie połączenia Fundacji podejmuje Rada w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego Ministra.

  §23

  1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.
  2. Decyzję w przedmiocie likwidacji fundacji podejmuje Rada w drodze jednomyślnej uchwały podjętej przez wszystkich członków Rady.
  3. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator wyznaczony przez Radę uchwałą podjętą większością głosów, w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 50% członków Rady.
  4. Szczegółowe przeznaczenie składników majątku pozostałego po likwidacji Fundacji określa Rada w uchwale, o której mowa w ust. 2. Składniki te będą przekazane zakładom opieki paliatywnej dla dzieci istniejącym w Polsce. O stwierdzeniu likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku zawiadamia się Ministra, o którym mowa w §3.

  §24

  Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do rejestru.

   

  Tekst jednolity po zmianach Statutu przyjętych uchwałą Rady Fundacji z dnia 7 kwietnia 2022 roku.

Przekaż Datek