Przekaż
Datek
KRS 0000097123

Kursy paliatywne bez podatku

Ikonka dla Kursy paliatywne bez podatku

Wieloletnie starania Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci przyniosły w końcu skutek i postulowane przez nas zmiany w prawie zostały wprowadzone.

Ministerstwo Finansów uwzględniło nasze postulaty i zwolniło uczestników bezpłatnych kursów z konieczności płacenia od nich podatku.

Oto ustawowy zapis o zwolnieniu uczestników kursów opieki paliatywnej z podatku dochodowego:

„Wolne od podatku dochodowego są:

Świadczenia uzyskane w związku z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej organizowanych przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, lub organy samorządu zawodowego lekarzy lub pielęgniarek i położnych, mające siedzibę i działające w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej;”

Podstawa:

Art. 1, pkt 7, lit. a, tiret 15 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2017 poz. 2175):

  • Kursy paliatywne bez podatku - zdjęcie nr 1
  • Kursy paliatywne bez podatku - zdjęcie nr 2
Przekaż Datek