Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci - wytyczne dla lekarzy

Większość lekarzy kończących studia medyczne uprawia swój zawód z postawionym sobie nadrzędnym celem „utrzymania życia pacjenta w każdym przypadku i za wszelką cenę”. Zwłaszcza w pediatrii uznanie prawa dziecka do godnej śmierci i zaprzestania leczenia jest niezwykle trudne. Formułowane obecnie stwierdzenie, że lekarz w sytuacji bez szans powinien wycofać się z terapii przedłużającej życie i cierpienie dziecka – często nie jest w pełni zrozumiane i stosowane. Uporczywość terapeutyczna, która uniemożliwia wg zasad etyki „przyjęcie śmierci” oraz ma wpływ na jej naturalny przebieg, jest przekroczeniem moralnym i prawnym. Ponadto podkreśla się obecnie, że przetrzymywanie dziecka w szpitalu, zamiast w lepszych dla jego psychiki warunkach domowych, stosowanie leczenia dokładającego cierpienia i przedłużającego agonię, w świetle obecnie stanowionego prawa jest wykroczeniem.

Prof. dr hab. n. med. Maria Korzon
fragment Wstępu.

Czytaj

Publikację na indywidualne zamówienie możemy przesłać pocztą.

Standardy postępowania i procedury medyczne w hospicjach domowych dla dzieci

„Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, standardy postępowania medycznego w wybranych dziedzinach medycyny lub w określonych podmiotach wykonujących działalność leczniczą, kierując się potrzebą zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych.”
(art. 22 ust. 5 ustawy z 15 kwietnia 2011 r.o działalności leczniczej; t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 618) 

Nasza publikacja jest adresowana do Ministra Zdrowia. Pragniemy przekonać go, że „potrzeba zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych” w hospicjach domowych dla dzieci rzeczywiście w Polsce istnieje.

Dlaczego?

Ponieważ jest to nowy dział pediatrii, będący alternatywą wobec medycyny szpitalnej. Opiera się na zasadach etycznych wprowadzonych przez Janusza Korczaka, Cicely Saunders i Davida Bauma. Na tym fundamencie ukształtował się model Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci (1994-2015), który stanowi oryginalny przykład implementacji tych zasad do współczesnej medycyny. Hospicjum jest jednak czymś więcej niż medycyna w dotychczasowym, współczesnym rozumieniu, ponieważ wprowadza do niej wartość, jaką jest caritas. 

Proponowany przez nas model Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci może zostać
upowszechniony w Polsce wyłącznie w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz
obowiązkowego kształcenia lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników hospicjów domowych dla dzieci w tym ośrodku.

Obecna sytuacja, polegająca na braku odpowiednich standardów, nie sprzyja optymalnej jakości świadczeń w hospicjach domowych dla dzieci. Ponieważ wiemy, jak tę jakość osiągnąć, apelujemy do Ministra Zdrowia o wprowadzenie zaproponowanych w tym dokumencie zasad postępowania.

Czytaj

Publikację na indywidualne zamówienie możemy przesłać pocztą.

Zalecenia WHO dotyczące leczenia bólu nowotworowego u dzieci

Bólu doświadczają prawie wszystkie dzieci z chorobą nowotworową — bądź jako bezpośredniego skutku choroby, bądź jako efektu ubocznego te­rapii lub inwazyjnych zabiegów, a także jako cierpienia psychicznego. Po­nad 70 procent z nich będzie doświadczało w pewnym momencie silnego bólu. Mimo że środki uśmierzające są szeroko dostępne, zarówno w kra­jach rozwiniętych, jak i rozwijających się, ich stosowanie u dzieci bywa często bardzo ograniczone. Lęk przed narkomanią, brak wiedzy na temat odczuwania przez dzieci bólu i choroby, stosowanie nieprawidłowych da­wek leków, a także niedocenianie niefarmakologicznych metod wspomaga­jących — to cały zespół czynników, które przyczyniają się do powszechnej nieskuteczności leczenia bólu u dzieci z chorobą nowotworową.

Z tych właśnie powodów uznano za niezbędne wydanie książki traktu­jącej wyłącznie o leczeniu bólu nowotworowego i opiece paliatywnej nad dziećmi. Ten tom — towarzyszący innej publikacji WHO Cancer pain re­lief — jest przeznaczony głównie dla pracowników służby zdrowia, któ­rzy zajmują się leczeniem dzieci z chorobą nowotworową. Porusza on bar­dzo szczegółowo zagadnienia właściwego stosowania leków w terapii bó­lu oraz przy innych objawach będących skutkiem choroby lub leczenia. Jednak największą wagę przykłada się w tej książce do holistycznego po­dejścia, w którym leczenie bólu nie jest podejmowane odrębnie, ale jako element kompleksowej opieki paliatywnej. Podkreśla się zarówno potrze­bę poznawania dziecięcych problemów psychologicznych, socjalnych i duchowych – aby zmniejszyć obawy dzieci i odpowiedzieć na dręczące je pytania – jak również konieczność włączenia członków rodziny do procesu leczenia i wsparcia.

Książka porusza ponadto takie zagadnienia, jak kształcenie pracowni­ków służby zdrowia, świadomość społeczna specjalnych problemów dzie­ci z chorobą nowotworową, a także przepisy regulujące dystrybucję i przepisywanie analgetyków opioidowych – co powinno poszerzyć krąg czytelników o polityków ochrony zdrowia i ustawodawców.

Publikację na indywidualne zamówienie możemy przesłać pocztą.